Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamling på Folkehjem i Aabenraa, den 11. marts 2015
 
Velkomst ved formand Ole Østvig Nissen til de fremmødte, som havde ”trodset det gode vejr og haven” og var fundet hen til dagens generalforsamling. Dejligt at se, at så mange af vore medlemmer bakker op om os og deltager her i dag.
 
Ligeledes velkommen til dagens taler tidligere chefpolitiinspektør i Københavns politi Per Larsen, samt til dagens musiker og komponist Aksel Krogslund Olesen, fra Løgumkloster.
 
Vi startede eftermiddagen med en sang: ”Det er lærkernes tid”, under musisk ledsagelse på klaveret af Aksel Krogslund Olesen.
 
Herefter blev ordet givet videre til Per Larsen, der sprudlende af energi gav de fremmødte deltagere et kig ind i et liv, som havde været meget varieret og fyldt med mange forskellige og meget spændende opgaver, såvel indenfor politiet som i PET osv.
 
Efterfølgende fortalte Per Larsen om sin overgang til en pensionisttilværelse, der var blevet så meget anderledes, end han egentlig havde bestemt sig for forinden.
 
Dette skyldtes måske., at han var blevet kræftsyg og der havde været igennem et svært forløb, med gentagne tilbagefald. Herigennem fik han kontakt til Kræftens Bekæmpelse hvor han i dag er vicepræsident. Bl.a. bruger han også en del tid med arbejdet omkring Stafet for Livet.
 
Yderligere er Per Larssen nu formand for Børnerådet, og meget engageret i arbejdet med at lytte til og sikre børns rettigheder.
Det var en meget lydhør forsamling, der sugede til sig og hørte på det, Per Larsen havde at fortælle os.
 
OØN takkede Per Larsen og overrakte ham en vingave for sit engagement i eftermiddagen.
 
Herefter serverede Folkehjem kaffe m/blødt brød til deltagerne, og efter en kort pause sang vi sang nr. 2: ”Livet er en morgengave”.
 
Så begyndte den officielle del med dagens generalforsamling.
 
Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erik Larssen, der blev valgt.
Erik Larsen bekræftede, at GF var lovligt og korrekt indvarslet.
Som stemmetællere blev Mette Nissen og Uffe Mikkelsen foreslået.

2. Formandens beretning
OØN aflagde på bestyrelsens vegne beretning omkring det forløbne år.
 
Han gennemgik groft vedtægterne, med henblik på foreningens formålsparagraffer..
 
Vi havde 1539 medlemmer ved årsskiftet. Et lidt vigende antal medlemmer, men alt taget i betragtning dog stabilt.
 
Vores medlemsblad HospiceNyt udkommer 2 gange årligt og udsendes til medlemmerne.
( bladet koster ca 18.000 kr. pr. blad incl. udsendelse).
 
22.10.2014 afholdt vi et arrangement i Sønderjyllandshallen hvor 130 personer deltog. Det var en aften med ensemblet Corde di Gioja og sognepræst og forfatter Kathrine Lilleør. Vi havde en rigtig god aften, men den endte med at give foreningen et underskud på ca. 23.000,- kr. Formålet med denne aften er, bl.a. at give medlemmerne en god oplevelse samt at markedsføre Støtteforeningen for HospiceSønderjylland og dens virke.
I 2014 har vi brugt Kr. 149.000,- i støtte til HospiceSønderjylland til forskellige formål.
 
Udsmykning, hjertestartere osv. ligesom vi har anvendt kr. 43.000,- til de frivilliges arbejde på hospice.
 
Vi føler selv, at arbejdet vi gør er særdeles meningsfuldt.
 
Vi har et godt samarbejde med hospicestyrelsen, medarbejdere og andre interessegrupper herude.
 
Jeres mailadresser er noget, vi rigtig gerne vil ha´, da vi så vil kunne udsende nogle meddelelser til jer hen ad vejen. Vi har tidligere efterlyst det, så det vil være en stor hjælp for os, hvis I fremsender dem til os.
 
Hvad med tidspunktet for GF – Nogle ønsker, at det skal holdes på et senere tidspunkt. F.eks. 16.30? Har I nogle meninger eller kommentarer hertil?
 
Der er kommet nogle nye regler vedr. friholdelse for skat hvilket medfører, at vi skal modtage min. 100 stk. gavebreve/girokort til ugens blomst el a. på 200,- kr. pr. person. Hvis det opnås, kan I fratrække beløbet på jeres selvangivelse.
 
Vi modtager også testamentariske gaver. Her kan vi dog søge om fritagelse i. f.m. arv/testamente ved hvert enkelt tilfælde.
 
Formandens beretning blev accepteret med kun et enkelt spørgsmål fra salen:
 
Henning Knudsen – Hvad ligger til grund for, at tidspunktet ikke flyttes til om aftenen.
 
OØN: Da vore medlemmer er ”gråhårede” – og derfor ikke gerne tager ud om aftenen.
 
Hovedårsagen til, at vi ikke har gjort det tidligere er den, at vi mener der kommer flest om eftermiddagen, men vi tager gerne en diskussion op omkring flytningen, såfremt der ytres behov herfor.

3. Årsregnskabet
Kasserer Henning Husted gennemgik årsregnskabet, der tidligere er udsendt til medlemmerne og i dag er udlagt på bordene og vises på skærmen.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

  3a. Budget til orientering

Der var ingen kommentarer til budgettet for 2015.

    3b.Fastsættelse af kontingent for 2016
         
Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjes til kr.75,- pr. person, kr. 150,- for ægtepar, Kr. 500,- for foreninger/virksomheder og kr. 1000,- for livsvarigt medlemskab.
           
De fleste stemte for forslaget, medens 2 personer hverken kunne stemme for eller imod forslaget

Kontingentforhøjelsen er vedtaget.

        3c Behandling af indkomne forslag.
            Ingen forslag modtaget.
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret
 
På valg er Henning Husted, Jørgen Thøgersen og Ulla Jepsen.
 
H.H. og J.T. ønsker ikke genvalg. U.J. kan genvælges.
Bestyrelsen foreslog suppleanten Jan Petersen, samt Mads Sand og Ulla Jepsen til bestyrelsen, hvilket forsamlingen godkendte enstemmigt.

5. Valg af suppleant:
På valg er Jan Petersen, som blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår John Erendahl Jensen som ny suppleant.
 
John Erendal Jensen blev valgt

6. Valg af revisor.
Nuværende revisor er Johannes Hansen.
 
Revisorsuppleant Bjarne Petersen vil gerne påtage sig opgaven B.P. blev valgt.

7. Valg af revisorsuppleant.
Nuværende revisor Johs. Hansen blev valgt til revisorsuppleant.

8. Eventuelt.
Formanden for hospicestyrelsen Bent Jakobsen bad om ordet.
 
Vi har et meget velfungerende HospiceSønderjylland, sagde han. Vi har haft 4-500 mennesker på kursus, idet vi føler en forpligtigelse til at give vores viden fra os, og ligeledes videreuddanne os selv.
 
Vi har ligeledes et velfungerende samarbejde med Støtteforeningen, Det er rigtig dejligt.
 
Herfra modtager vi bl.a. penge til dygtiggørelse af de frivillige, hvilket vi finder meget vigtigt. Vi har et livgivende sted, hvor menneskeværd er i højsædet.
 
Tak fordi I er med til at støtte op om dette. Det er vigtigt, at vi har repræsentanter i befolkningen gennem jer.
 
Dagens dirigent Erik Larssen afsluttede GF og takkede for god ro og orden.

Herefter tog formand Ole Østvig Nissen ordet for dagens endelige afslutning.
 
Tak til jer alle for fremmødet. Tak til Bent for de smukke ord omkring samarbejdet. Tak til
Erik Larssen for at have ført os helskindet igennem dagen.
 
Tak til Henning for sit arbejde som kasserer. Vi har været glade for at have dig i vores midte, og er kede af, at du har kasseret os, men somme tider må man vælge i sit liv.
 
Ligeledes tak til Jørgen Thøgersen, der dog ikke er til stede her i dag.
 
Tak til Aksel Krogslund Olesen for spil. Til vore sange.
 
Tak til Johs. Hansen for revision af regnskabet.’
 
Der blev overrakt vingaver til de implicerede – HH-JT-AKO-EL
 
Herefter sang vi sang nr. 3: Du kom, med alt det der var dig, og eftermiddagens officielle program var derefter slut.