Formandens beretning 2015

BERETNING 2014 FOR STØTTEFORENINGEN HOSPICE SØNDERJYLLAND 11.3.2015
 
Vi kan i dag konstatere, at endnu et år er gået, siden sidste generalforsamling. Og at vi igen skal forholde os til, om vi har en forening, der lever op til de forpligtigelser, der er nedfældet i foreningens vedtægter.
 
Nemlig:
• at udbrede kendskabet til idegrundlaget bag Hospice Sønderjylland.
• at yde økonomisk støtte til uddannelse og udviklingsaktiviteter for medarbejderne ved Hospice Sønderjylland.
• at yde økonomisk støtte til frivilligt arbejde i tilknytning til Hospice Sønderjylland.
• at støtte Hospice Sønderjylland ved indkøb af inventar, udsmykning m.v., som ikke kan anskaffes over den almindelige drift.
• At yde økonomisk støtte til diverse aktiviteter for patienterne på Hospice Sønderjylland.
Kort sagt: En forening, der giver mening for os alle. Og det vil naturligvis først og fremmest sige de næsten 1600 medlemmer. Men da i høj grad også for os i bestyrelsen, der løbende arbejder med driften i foreningen.
 
Det sidste kan jeg meget let svare på. Det kan kun blive et rungende ja! Jeg fornemmer engagement og gejst overalt i bestyrelsesarbejdet.
 
Om det også gælder for de 1539 medlemmer, der var registreret ved årskiftet 2014/2015, er en anden sag.
 
Men da medlemmerne næsten 100 % betaler deres kontingent, ganske hurtigt, vil jeg tage det som udtryk for, at disse mener, pengene er godt givet ud! De fleste medlemmer kender formentlig langt overvejende til foreningens arbejde gennem medlemsbladet Hospice Nyt, der stadig udkommer x 2 årligt. Derfor er bladet både nu og fremadrettet,et vigtigt omdrejningspunkt for foreningen. Dette på trods af at hvert nummer koster omkring 18.000 kr.
 
Den 22.10. havde Støtteforeningen arrangeret en aften med sognepræst, forfatter og samfundsdebattør
 
Kathrine Lilleøer. Dette foregik i Sønderjyllandshallen. 130 havde fundet vej til en god aften, der startede med, at Corde di Gioia underholdt med musik og sang. En rigtig god aften, der er bekrevet i sidste nr. af Hospicce Nyt. Men økonomisk er det en bekostelig aften med et ikke ubetydeligt underskud på 23.000 kr.
 
Det har været kotume, at afholde et lidt større arrangement hvert andet år. Forrige gang var det journalisten Anders Agger.
 
Også øknomisk en dyr aften. Og kan det betale sig?
 
Det er en måde ”at vise flaget på”! Men da deltagerantallet alligevel er begrænset, og der er tilbud nok at løbe til, spørger jeg igen forsamlingen: kan det betale sig?
 
Vores kerneområde er jo netop, som skitseret ovenfor, at gøre noget for Hospice Sønderjylland.
 
Og, som det vil fremgå af regnskabet, har Støtteforeningen i 2014 støttet Hospice med i alt 149.00 kr.
 
Dette fordelt med 92.023 kr til selve Hospice: Kunst i personale- og mødelokaler 60.000 kr, hjertestarter 14.995 kr og resten til mindre ting f.eks. støtte til materiale i forbindelse med udgivelsen af en børne- ungebog, når pårørende med kræft kommer på Hospice.
 
Derudover 43.227 kr til de frivilliges arbejde og endelig 13.750 kr til Ugens buket.
 
Alligevel er foreningen økonomiskgodt rustet også fremadrettet. Dette vil vi høre mere om ved fremlæggelsen af regnskabet for 2014.
 
I bestyrelsen føler vi, at det arbejde der gøres, er særdeles meningsfuldt.
 
Vi føler, vi er med til at understøtte et velfungerende Hospice Sønderjylland.
 
Og det er vi naturligvis glade for.
 
Vi har et godt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere.
 
Tak for det.
 
Disse ord udgør således bestyrelsens beretning for Støtteforeningens arbejde i 2014.
 
Relevante spørgsmål er naturligvis meget velkomne.
 
På vegne af bestyrelsen
Ole Østvig Nissen
Formand.