Støtteforeningens bestyrelse

Bestyrelsen
Støtteforeningens arbejde ledes af en bestyrelse der vælges på den årlige generalforsamling.
Det bestræbes, at bestyrelsen består af 7 personer. Bestyrelsen er derfor bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, der skal godkendes på næste generalforsamling.
Medlemmer skal vælges, så bestyrelsen dækker hele området, svarende til det tidligere Sønderjyllands Amt.

Valg
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og kan genvælges. 3 medlemmer vælges i ulige år, 4 medlemmer vælges i lige år.
Suppleanter, revisor samt revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.

Konstitution
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Herefter vælges ved afstemning blandt medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. l tilfælde af stemmelighed afgør formandens- i vedkommendes fravær den fungerende formand- stemmeudslaget.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

Støtteforeningens bestyrelse
 
Formand
Ole Østvig Nissen
tlf. 4040 6069 / 7483 3593
mail: formand@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
 
Næstformand
Jan Petersen
tlf. 2987 9000
mail: ja.p@live.dk
 
Sekretær
Ulla Jepsen
tlf. 2538 9389 / 7483 3525
mail: sekretaer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
 
Kasserer
Mads Sand
tlf. 2149 9341
mail: kasserer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Gitte Elmelund Mørch
tlf. 2127 / 8602
mail: gitte@elmelund-morch.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Tove Bech
tlf. 2337 5709 / 7452 3045
mail: tove@bech.in
 
Bestyrelsesmedlem
John Erendal Jensen
tlf. 2021 9082 / 4270 1864
mail: john@erendal.dk
 
Suppleant
Henning Husted
tlf.
mail: